авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?

о таке pro-form» financial statements?

кі коефіцієнти необхідні для оцінки прибутковості проекту?

кі коефіцієнти використовуються для аналізу ефективності вико­ ристання активів підприємства?

кі коефіцієнти використовуються для аналізу ліквідності проекту?

кі коефіцієнти використовуються для аналізу структури капіталу підприємства, що реалізує інвестиційний проект?

ЛІТЕРАТУРА:

Бланк И. Инвестиционный менеджмент. - К., 1995.

Лосев Б., Поляков В. Методика разработки бизнес-плана предприятия. - М., 1994.

Стоянова Е. Финансовый менеджмент. - М., 1993.

Armstrong M. Handbook of Management Techniques. - «Kogan Page», 1991.

Barrow C., Barrow P. Business plan: Czyli jak zrobic dobry interes. - Warsiawa,

1993.

Behrens W., Hawranek P. Manual lor the Preparation of Industrial Feasibility Study. -

Vienna, 1991.

Clark R. Strategic авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту? Financial Management. - Homewood, 1988.

Dobbins R., Witt St. Practical Financial Management. - «Basil Blackwell», 1989.

Puxty A., Dodds C. Financial Management. - London, 1992.

Ross St. Corporate Finance. Homewood. - Boston, 1988.
озділ 21Техніка залучення
ІЛ 21

ТЕХНІКА ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТИ ИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

1. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний із наданням валют­них і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків. Кредиторами та позичальниками виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди, міжнародні і регіональні валютно-кредитні та фінансові організації. Об'єктивною основою його розвитку стали вихід виробництва за національні межі, посилення авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту? інтернаціоналізації господарських зв'язків. Інтенси­фікація світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного розподілу праці зумовили збільшення обсягів, подовження та диференціацію термінів міжнародного кредиту.

Будучи різновидом категорії «кредит» і забезпечуючи просуван­ня товарів, послуг і капіталів, міжнародний кредит пов'язаний із іншими економічними категоріями (прибуток, ціна, гроші, валютний курс, платіжний баланс тощо) і всією сукупністю економічних за­конів ринку. Як елемент механізму дії закону вартості міжнародний кредит знижує індивідуальну вартість товарів порівняно з їхньою суспільною вартістю, наприклад, на основі впровадження імпортного обладнання, купленого в кредит.

Міжнародний кредит бере участь у кругооборот! капіталу на ,вс|іх його стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту? |р'езультаті експорту обладнання, сировини, палива; у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; під "час реалізації товарів на світових ринках.

Джерелами міжнародного кредиту є: тимчасово вивільнена у підприємств у процесі кругообороту частина капіталу у грошовій


формі; грошові нагромадження держави та приватного сектора, мобілізовані банками. Міжнародний кредит відрізняється від вну­трішнього міждержавною міграцією й укрупненням цих традиційних джерел завдяки їх залученню з багатьох країн. Хоч міжнародний кредит опосередковує рух товарів, послуг і капіталів у внутрішньому обороті, однак рух позичкового капіталу за національним кордоном є відносно самостійним по відношенню до товарів, вироблених за рахунок позикових коштів. Це зумовлено авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту? погашенням кредиту за рахунок прибутку від експлуатації введеного в дію з допомогою позикових засобів підприємства, а також використанням кредиту у некомерційних цілях.Принципи міжнародного кредиту.Зв'язок міжнародного кредиту з відтворенням проявляється у його принципах:

Оповернення: якщо отримані засоби не повертаються, то це безповоротня передача грошового капіталу, тобто фінансування;

2) терміновість, яка забезпечує повернення кредиту
в установлені кредитною угодою терміни;

3) п л а т н і с т ь, що відображає дію закону вартості та спосіб
здійснення диференційованих умов кредиту;

4) забезпеченість, яка проявляється у гарантіях його
погашення;

5) цільовий характер, що передбачає визначення
конкретних об'єктів позики (наприклад, «зв'язані» кредити) та його
застосування насамперед авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту? для стимулювання експорту країни-
кредитора.

Принципи міжнародного кредиту виражають його зв'язок з економічними законами ринку і використовуються для досягнення поточних і стратегічних завдань суб'єктів ринку та держави.

Функції міжнародного кредиту.Міжнародний кредит ви­конує певні функції, які відбивають специфіку руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, зокрема:

1. Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпе­чення потреб розширеного відтворення. Через механізм міжнарод­ного кредиту позичковий капітал потрапляє у ті сфери, яким від­дають перевагу економічні агенти з метою отримання прибутку. Тим самим кредит сприяє вирівнюванню національного прибутку у середній прибуток і підвищенню його маси.


documentauxmbrd.html
documentauxmjbl.html
documentauxmqlt.html
documentauxmxwb.html
documentauxnfgj.html
Документ авіщо потрібний фінансовий аналіз інвестиційного проекту?